Nove karte VGI
Tokom 2013. i 2014. godine VGI je za potrebe izrade novih topografskih karata u potpunosti promenio matematičku osnovu svojih karata, podelu na listove, nomenklaturu i kartografsko-redakcijska rešenja vezana za dizajn sadržaja karata. Dva su osnovna razloga za to:
  • Geodetsko-kartografska rešenja koja su primenjena na vojnim topografskim kartama su usvajana pre više decenija, u skladu sa tada aktuelnim potrebama vojske i primereno tadašnjim naučnim, tehničkim i tehnološkim mogućnostima, a ponekad i istorijskim okolnostima. Na primer, Beselov elipsoid koristi se od 1881. godine, referentni koordinatni sistem od 1900. godine (sa parametrima geodetskog datuma od 1892. godine), Gaus-Krigerova projekcija od 1924. godine i dr. U međuvremenu, potrebe savremene vojske su se u znatnoj meri promenile, tehničko-tehnološke mogućnosti geodezije i kartografije su radikalno unapređene, a promenjene su i neke druge okolnosti koje su uticale na definisanje sada važećih rešenja (oblik i veličina državne teritorije, zakonski okvir, formulisanje niza međunarodnih standarda, itd).
  • Zakonom o državnom premeru i katastru, usvojenom 2009. godine, Republika Srbija je definisala nove referentne koordinatne sisteme i površi i umesto trigonometrijske mreže, kao materijalizaciju sistema usvojila drugi skup tačaka, tzv. SREF. To praktično znači da od 2009. godine niko ne održava trigonometrijsku mrežu na kojoj su zasnovana geodetska rešenja koja se koriste na kartama izdanja VGI.
Uvažavajući navedene razloge, VGI je za potrebe izrade novih topografskih i pregledno-topografskih karata, definisao i inplementirao sledeća geodetsko-kartografska rešenja:
  • Razmerni niz karata. Uveden je novi razmerni niz, koji obuhvata sledeće karte:  TK25, TK50, TK100, TK250, PTK500 i Međunarodnu kartu sveta 1:1.000.000 (MKS1000). Uvođenjem TK250 iz upotrebe se izbacuju TK200 i PTK300, čime se značajno smanjuju troškovi održavanja razmernog niza karata. Uvedeni razmerni niz primenjuju sve članice Partnerstva za mir, kao i mnoge zemlje (vojske) koje nisu članice ovog Programa, a sve se više koristi i u civilnoj kartografiji.
  • Matematički elementi. Novi referentni koordinatni sistem i elipsoid za sve karte VGI-a je WGS84, nova projekcija je Merkatorova poprečna cilindrična projekcija u UTM koordinarnom sistemu. Prednosti su bolja održivost rešenja i njegova veća interoperabilnost (mogućnost direktnog korišćenja karata, softvera, uređaja za pozicioniranje, navigaciju i upravljanje vatrom oruđa i drugih sredstava koja se nabavljaju na svetskom tržištu).
  • Format i orijentacija lista karte. Nove topografske karte se publikuju u položenom (landscape) formatu, koji ima nešto manju površinu geografskog sadržaja, a veći vanokvirnog sadržaja. Time se omogućava doslednija i uniformnija podela na listove od MKS100 do TK25.Format papira na kome se štampa karta je ostao nepromenjen - B2. Ovakav format i orijentacija lista karte ostavljaju više prostora za prikaz legende sa kartografskim simbolima i drugim kartometrijskim elementima koji se potrebni korisniku u toku rada.
  • Podela  na listove i nomenklatura. Podela na listove je u potpunosti usklađena sa MKS1000: svaki od ukupno dva lista MKS za teritoriju Republike Srbije ima 12 listova TK250, svaki list TK250 ima 9 listova TK100, svaki list TK100 ima 4 lista TK50, a svaki list TK50 ima četiri lista TK25. Nomenklatura je definisana tako da svaki list uz sopstvenu oznaku sadrži i oznaku svih listova sitnijih razmera kojima pripada. Kao i do sada, listovi imaju i nazive određene po istim principima kao i na sadašnjim kartama.
  • Primena pisma kod ispisa geografskih naziva i natpisa. Na novim kartama izdanja VGI koristi se srpska ćirilica, kako u delu koji se odnosi na geografska imena i ispise, tako i na vanokvirni sadržaj (sa izuzetkom pojedinih skraćenica na engleskom jeziku, oznaka za merne jedinice u SI sistemu i sl., kada se, u skladu sa pravopisom, koristi latinica). Predlog je usklađen sa zakonskim rešenjima vezanim za službenu upotrebu jezika i pisma u Republici Srbiji. U Geoprostornoj bazi podataka iz koje se izvodi kartografska produkcija celokupnog razmernog niza TK i PTK primenjuje se Uputstvo za prikupljanje i ispisivanje geografskih naziva i natpisa na kartografskim publikacijama izdanja VGI (sa pratećim priručnicima). Implementirani su standardi Ujedinjenih nacija (UN-UNGEGN) za geografske nizive, kao i odgovarajući standardi Evropske infrastrukture geoprostornih podataka - INSPIRE (Eurogeonames), koji podrazumevaju da u bazi podataka postoji i latinični oblik geografskog naziva, kao i varijante naziva (ako ih ima) na jezicima i pismu nacionalnih manjina.
  • Vanokvirni sadržaj. Legende je izmeštena sa donje na bočnu marginu i detaljniji je prikaz uslovnih znakova i skraćenica. Donja margina je redizajnirana i u njoj se, na posebnom prikazu, uopšteno prikazuje reljef na obuhvaćenom području i daju osnovna objašnjenja za primenu matematčkih elemenata i očitavanje koordinata na karti i daju podaci o izdavaču.
 
 
photoFOTOGALERIJA