Нове карте ВГИ
Током 2013. и 2014. године ВГИ је за потребе израде нових топографских карата у потпуности променио математичку основу својих карата, поделу на листове, номенклатуру и картографско-редакцијска решења везана за дизајн садржаја карата. Два су основна разлога за то:
  • Геодетско-картографска решења која су примењена на војним топографским картама су усвајана пре више деценија, у складу са тада актуелним потребама војске и примерено тадашњим научним, техничким и технолошким могућностима, а понекад и историјским околностима. На пример, Беселов елипсоид користи се од 1881. године, референтни координатни систем од 1900. године (са параметрима геодетског датума од 1892. године), Гаус-Кригерова пројекција од 1924. године и др. У међувремену, потребе савремене војске су се у знатној мери промениле, техничко-технолошке могућности геодезије и картографије су радикално унапређене, а промењене су и неке друге околности које су утицале на дефинисање сада важећих решења (облик и величина државне територије, законски оквир, формулисање низа међународних стандарда, итд).
  • Законом о државном премеру и катастру, усвојеном 2009. године, Република Србија је дефинисала нове референтне координатне системе и површи и уместо тригонометријске мреже, као материјализацију система усвојила други скуп тачака, тзв. СРЕФ. То практично значи да од 2009. године нико не одржава тригонометријску мрежу на којој су заснована геодетска решења која се користе на картама издања ВГИ.
Уважавајући наведене разлоге, ВГИ је за потребе израде нових топографских и прегледно-топографских карата, дефинисао и инплементирао следећа геодетско-картографска решења:
  • Размерни низ карата. Уведен је нови размерни низ, који обухвата следеће карте:  ТК25, ТК50, ТК100, ТК250, ПТК500 и Међународну карту света 1:1.000.000 (МКС1000). Увођењем ТК250 из употребе се избацују ТК200 и ПТК300, чиме се значајно смањују трошкови одржавања размерног низа карата. Уведени размерни низ примењују све чланице Партнерства за мир, као и многе земље (војске) које нису чланице овог Програма, а све се више користи и у цивилној картографији.
  • Математички елементи. Нови референтни координатни систем и елипсоид за све карте ВГИ-а је WGS84, нова пројекција је Меркаторова попречна цилиндрична пројекција у UTM координарном систему. Предности су боља одрживост решења и његова већа интероперабилност (могућност директног коришћења карата, софтвера, уређаја за позиционирање, навигацију и управљање ватром оруђа и других средстава која се набављају на светском тржишту).
  • Формат и оријентација листа карте. Нове топографске карте се публикују у положеном (landscape) формату, који има нешто мању површину географског садржаја, а већи ваноквирног садржаја. Тиме се омогућава доследнија и униформнија подела на листове од МКС100 до ТК25.Формат папира на коме се штампа карта је остао непромењен - B2. Овакав формат и оријентација листа карте остављају више простора за приказ легенде са картографским симболима и другим картометријским елементима који се потребни кориснику у току рада.
  • Подела  на листове и номенклатура. Подела на листове је у потпуности усклађена са МКС1000: сваки од укупно два листа МКС за територију Републике Србије има 12 листова ТК250, сваки лист ТК250 има 9 листова ТК100, сваки лист ТК100 има 4 листа ТК50, а сваки лист ТК50 има четири листа ТК25. Номенклатура је дефинисана тако да сваки лист уз сопствену ознаку садржи и ознаку свих листова ситнијих размера којима припада. Као и до сада, листови имају и називе одређене по истим принципима као и на садашњим картама.
  • Примена писма код исписа географских назива и натписа. На новим картама издања ВГИ користи се српска ћирилица, како у делу који се односи на географска имена и исписе, тако и на ваноквирни садржај (са изузетком појединих скраћеница на енглеском језику, ознака за мерне јединице у SI систему и сл., када се, у складу са правописом, користи латиница). Предлог је усклађен са законским решењима везаним за службену употребу језика и писма у Републици Србији. У Геопросторној бази података из које се изводи картографска продукција целокупног размерног низа ТК и ПТК примењује се Упутство за прикупљање и исписивање географских назива и натписа на картографским публикацијама издања ВГИ (са пратећим приручницима). Имплементирани су стандарди Уједињених нација (УН-UNGEGN) за географске низиве, као и одговарајући стандарди Европске инфраструктуре геопросторних података - INSPIRE (Eurogeonames), који подразумевају да у бази података постоји и латинични облик географског назива, као и варијанте назива (ако их има) на језицима и писму националних мањина.
  • Ваноквирни садржај. Легенде је измештена са доње на бочну маргину и детаљнији је приказ условних знакова и скраћеница. Доња маргина је редизајнирана и у њој се, на посебном приказу, уопштено приказује рељеф на обухваћеном подручју и дају основна објашњења за примену математчких елемената и очитавање координата на карти и дају подаци о издавачу.
 
 
photoФОТОГАЛЕРИЈА