Геопросторна база података
Пројекат успостављања Геопросторне базе података (ГБП) за основну топографску карту 1:25.000 четвртог издања (ТК25/IV), почео је током 2012. године. Геопросторна база података подржава:
  • све процесе израде карте
  • сва радна места
  • све софтверске и хардверске компоненте
  • све поступке ажурирања података
  • све поступке генерализације садржаја
  • све промене у моделу података
  • све војне и цивилне кориснике. 
Геопросторна база података развијена у ВГИ подржава израду ТК25/IV која представња основну карту, на основу које се применом програмиране софтверско-картографске генерализације израђујe Tопографских карата 1:50.000 (ТК50) II издање (ТК50/II), и 1:100.000 (ТК100) II издање (ТК100/II).
 
Највећи обим података се обезбеђују фотограметријским премером и непосредним прикупљањем података на терену. Ради рационализације државних ресурса, ВГИ део података преузима од надлежних државних установама.