Istraživanje i razvoj
Vojnogeografski institut je akreditovana naučnoistraživačka ustanova Vojske Srbije u formi Istraživačko-razvojnog instituta. Rešenje o akreditaciji (Broj 660-01-00062/2018-14 od 26.10.2018. godine) dobijeno je od resornog ministarstva (Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije) na period od 4 godine (do 2022. godine).

Naučnoistraživačka delatnost Vojnogeografskog instituta (NID VGI) realizuje se kroz istraživački, razvojni i produkcioni rad u oblastima geodetskog inženjerstva i geo-nauka. NID VGI je u službi obezbeđenje MO, VS i drugih subjekata odbrane geotopografskim materijalima (GTM) i podacima o prostoru potrebnim za planiranje, izvođenje i praćenje borbenih dejstava na kopnu, rekama i vazduhu, kao i za tehničke, nastavne i druge opšte potrebe.

S obzirom na specifičnost rada, naučnoistraživački rad VGI se obavlja uporedo kroz realizaciju osnovnih zadataka, a to su:
 • Istraživački i razvojni rad u oblastima geodezije, fotogrametrije, daljinske detekcije, kartografije, geografije, GIS, kartografske reprodukcije i drugih geonauka;
 • Premer teritorije, prikupljanje i obrada podataka o prostoru;
 • Izrada geotopografskih materijala u analognom i digitalnom obliku i
 • Publikovanje stručnih informacija i radova u oblastima koje pokriva.
Posebna pažnja posvećuje se stanju i razvoju naučnoistraživačkog kadra. To se realizuje kroz planske aktivnosti stvaranja naučog podmlatka i njegovog uvođenja u istraživačko-razvojni rad i daljeg očuvanja usavršavanja postojećeg naučnog kadra.
 
Naučnoistraživački projekti sprovode se u skladu sa godišnjim planovima NID na nivou MO i VS i VGI i učešćem u naučnim projektima koje finansira resorno ministarstvo/Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Pravci razvoja NID VGI zasnivaju se na osnovnim i primenjenim istraživanja u okviru Geotopografskog obezbeđenja sistema odbrane, i to kroz:
 • praćenje stanja na polju savremene geodezije, fotogrametrije, kartografije i daljinske detekcije, a posebno što je u funkciji odbrambenih interesa zemlje,
 • istraživanja u oblasti fotogrametrije usmerena na reševanje problema iz oblasti aerofotosnimanja, fotogrametrijske restitucije, daljinske detekcije i korišćenja ortofotoa, kao osnove za dopunu sadržaja osnovne digitalne karte 1:25 000,
 • istraživanja u oblasti kartografije usmerena na primenu novih naučnih pristupa, tehnologija i standarda izrade kartografskih proizvoda, pre svega, razmernog niza topografskih i pregledno topografskih karata,
 • praćenje i primena novih standarda u oblasti geodetskog inženjerstva i geo-nauka,
 • rad na uvođenju što većeg stepena automatizacije u oblasti tehnologije obrade geoprostornih podataka i uvođenju novih tehnika i tehnologije štampanja karata,
 • učešće u naučnoistraživačkim projektima na nivou sistema odbrane i šire,
 • primena istraživanja u oblasti geografskih informacionih sistema kao podrška izgradnji GIS VS i
 • učešće na naučnim skupovima i rad na poboljšanju kvaliteta i kvantiteta na naučnih radova (SCI lista).
 

 
dodatakDODACI