Истраживање и развој
Војногеографски институт је акредитована научноистраживачка установа Војске Србије у форми Истраживачко-развојног института. Решење о акредитацији (Број 660-01-00062/2018-14 од 26.10.2018. године) добијено је од ресорног министарства (Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије) на период од 4 године (до 2022. године).

Научноистраживачка делатност Војногеографског института (НИД ВГИ) реализује се кроз истраживачки, развојни и продукциони рад у областима геодетског инжењерства и гео-наука. НИД ВГИ је у служби обезбеђење МО, ВС и других субјеката одбране геотопографским материјалима (ГТМ) и подацима о простору потребним за планирање, извођење и праћење борбених дејстава на копну, рекама и ваздуху, као и за техничке, наставне и друге опште потребе.

С обзиром на специфичност рада, научноистраживачки рад ВГИ се обавља упоредо кроз реализацију основних задатака, а то су:
 • Истраживачки и развојни рад у областима геодезије, фотограметрије, даљинске детекције, картографије, географије, ГИС, картографске репродукције и других геонаука;
 • Премер територије, прикупљање и обрада података о простору;
 • Израда геотопографских материјала у аналогном и дигиталном облику и
 • Публиковање стручних информација и радова у областима које покрива.
Посебна пажња посвећује се стању и развоју научноистраживачког кадра. То се реализује кроз планске активности стварања научог подмлатка и његовог увођења у истраживачко-развојни рад и даљег очувања усавршавања постојећег научног кадра.
 
Научноистраживачки пројекти спроводе се у складу са годишњим плановима НИД на нивоу МО и ВС и ВГИ и учешћем у научним пројектима које финансира ресорно министарство/Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Правци развоја НИД ВГИ заснивају се на основним и примењеним истраживања у оквиру Геотопографског обезбеђења система одбране, и то кроз:
 • праћење стања на пољу савремене геодезије, фотограметрије, картографије и даљинске детекције, а посебно што је у функцији одбрамбених интереса земље,
 • истраживања у области фотограметрије усмерена на решевање проблема из области аерофотоснимања, фотограметријске реституције, даљинске детекције и коришћења ортофотоа, као основе за допуну садржаја основне дигиталне карте 1:25 000,
 • истраживања у области картографије усмерена на примену нових научних приступа, технологија и стандарда израде картографских производа, пре свега, размерног низа топографских и прегледно топографских карата,
 • праћење и примена нових стандарда у области геодетског инжењерства и гео-наука,
 • рад на увођењу што већег степена аутоматизације у области технологије обраде геопросторних података и увођењу нових техника и технологије штампања карата,
 • учешће у научноистраживачким пројектима на нивоу система одбране и шире,
 • примена истраживања у области географских информационих система као подршка изградњи ГИС ВС и
 • учешће на научним скуповима и рад на побољшању квалитета и квантитета на научних радова (SCI листа).
 
 
dodatakДОДАЦИ