Geodetski premer
Vojnogeografski institut vrši topografski i geodetski premer, geomagnetski premer i metrološki pregled merila za veliku dužinu i ugao.

Topografski premer terena se vrši za potrebe dopune topografskih karata. Za realizaciju ovih radova terenske ekipe koriste motorna vozila, savremene mobilne GPS uređaje (tablet Trimble Yuma2, Trimble T10), ručne laserske daljinomere (LTI TruPulse 360R), laptopove i digitalne fotoaparate.

Geodetski premer se vrši za potrebe izrade geodetskih planova u razmeru 1:500 i 1:1000. Osim toga, za potrebe izrade i ažuriranja topografskih karata, geodetskim premerom se vrši određivanje koordinata orijentacionih tačaka za blok aerotriangulaciju aerofoto snimaka. U realizaciji geodetskog premera koriste se savremene totalne stanice (Leica TCRM 1101), niveliri (Leica DNA03, Leica LS15) i GPS prijemnici (Trimble R8, Trimble R10).

Geomagnetski premer terena se vrši za potrebe MO i VS u cilju dobijanja tačnih vrednosti magnetske deklinacije na zahtevanoj lokaciji. Merenja se vrše Deklinaciono-Inklinacionim Magnetometrom DIM100.

Geodetska metrologija - metrološka laboratorija (ML06) Vojnogeografskog instituta je u sistemu vojne metrologije klasifikovana, kao metrološka laboratorija tipa A i ovlašćena je za pregled merila velike dužine i ugla. Raspolaže odgovarajućim etalonima velike dužine i ugla.
Za potrebe etaloniranja najpreciznijih daljinomera, čija je merna nesigurnost u milimetarskom opsegu, uspostavljena je kalibraciona baza u Kovinu. Dužina baze je 2200 m. Baza sadrži 24 duboko fundirana stuba na geološki ispitanom terenu. Metrološku sledivost ka nacionalnom etalonu dužine i prenošenje jedinice mere na ovu terensku bazu ostvaruje se pomoću visokopreciznog laserskog daljinomera MEKOMETER ME5000, merne nesigurnosti oko 0,5 mm/km.

Metrološka laboratorija (ML06) vrši usluge svim jedinicama i ustanovama VS koje raspolažu merilima velike dužine i ugla. Najzastupljenija merila su GPS prijemnici, laserski daljinomeri, artiljerijski goniometri i busole, teodoliti, tahimetri, niveliri, merne trake dužine od 2 do 50 m, nivelmanske, tahimetrijske i druge merne letve.