Геодетски премер
Војногеографски институт врши топографски и геодетски премер, геомагнетски премер и метролошки преглед мерила за велику дужину и угао.

Топографски премер терена се врши за потребе допуне топографских карата. За реализацију ових радова теренске екипе користе моторна возила, савремене мобилне GPS уређаје (таблет Trimble Yuma2, Trimble T10), ручне ласерске даљиномере (LTI TruPulse 360R), лаптопове и дигиталне фотоапарате.

Геодетски премер се врши за потребе израде геодетских планова у размеру 1:500 и 1:1000. Осим тога, за потребе израде и ажурирања топографских карата, геодетским премером се врши одређивање координата оријентационих тачака за блок аеротриангулацију аерофото снимака. У реализацији геодетског премера користе се савремене тоталне станице (Leica TCRM 1101), нивелири (Leica DNA03, Leica LS15) и GPS пријемници (Trimble R8, Trimble R10).

Геомагнетски премер терена се врши за потребе МО и ВС у циљу добијања тачних вредности магнетске деклинације на захтеваној локацији. Мерења се врше Деклинационо-Инклинационим Магнетометром DIM100.

Геодетска метрологија - метролошка лабораторија (МЛ06) Војногеографског института је у систему војне метрологије класификована, као метролошка лабораторија типа А и овлашћена је за преглед мерила велике дужине и угла. Располаже одговарајућим еталонима велике дужине и угла.
За потребе еталонирања најпрецизнијих даљиномера, чија је мерна несигурност у милиметарском опсегу, успостављена је калибрациона база у Ковину. Дужина базе је 2200 m. База садржи 24 дубоко фундирана стуба на геолошки испитаном терену. Метролошку следивост ка националном еталону дужине и преношење јединице мере на ову теренску базу остварује се помоћу високопрецизног ласерског даљиномера MEKOMETER ME5000, мерне несигурности око 0,5 mm/km.

Метролошка лабораторија (МЛ06) врши услуге свим јединицама и установама ВС које располажу мерилима велике дужине и угла. Најзаступљенија мерила су GPS пријемници, ласерски даљиномери, артиљеријски гониометри и бусоле, теодолити, тахиметри, нивелири, мерне траке дужине од 2 до 50 m, нивелманске, тахиметријске и друге мерне летве.