02.04.2024

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ЛИЦА ИЗ ГРАЂАНСТВА У СВОЈСТВУ ЦЛ НА СЛУЖБИ У ВС 
ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)
 
р а с п и с у ј е
 

 
ЈАВНИ КОНКУРС
 
За пријем лица из грађанствa у својству цивилних лица
на служби у Војсци Србије
 
I Назив установе Војске Србије у којој се врши попуна радних места:
 
Војногeогрaфски институт – „Генерал Стеван Бошковић” (ВГИ), Управе за обавештајно-извиђачке послове (Ј-2) Генералштаба Војске Србије
 
Радна места која се попуњавају:
 
1. референт, ОАС4, (1 извршилац);
2. виши технички сарадник, 4ССС, (1 извршилац);
3. техничар дораде штампе, 3ССС, (1 извршилац);
4. руковалац, 5ССС, (1 извршилац).
 
ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
 
 • да су кандидати пунолетни држављани Републике Србије;
 • да су здравствено и психофизички способни за рад у Министарству одбране и Војсци Србије;
 • да имају одговарајућу стручну спрему за радно место за које конкуришу;
 • да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
 • да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности и да нису осуђивани на казну затвора од најмање 6 месеци;
 • да су безбедно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
 
Радно место под редним бројем 1:
– завршенe основне академске студије (4 године) – смер геодeтски (240 ЕСПБ).
Радно место под редним бројем 2:
– завршено средње образовање – стручно (4 године) – смер геодетски.
Радно место под редним бројем 3:
– завршена средње образовање школа – стручно (3 године) – графичке струке.
Радно место под редним бројем 4:
– завршена специјализација (на основу стручности средњег образовања).
 
Заједничко за сва радна места:
 
II Изборни поступак:
У изборном поступку биће примењени критеријуми прописани Одлуком о критеријумима за пријем цивилних лица на служби у Војсци Србије јавним конкурсом и без јавног конкурса („Службени војни лист”, број 13/19, 20/20 и 2/22), и то:
 
 1. за раднo местo под редним бројем 1 обухвата просек оцена са последњег нивоа школовања које је прописано за пријем на радно место (30% од укупног броја бодова), проверу знања и способности (30% од укупног броја бодова), психолошку процену кандидата (30% од укупног броја бодова) и разговор са кандидатом (10% од укупног броја бодова), медицинско-здравствену процену и безбедоносну процену;
 2. за радно место под редним бројем 2 обухвата просек оцена са последњег нивоа школовања које је прописано за пријем на радно место (40% од укупног броја бодова), психолошку процену кандидата (30% од укупног броја бодова) и разговор са кандидатом (30% од укупног броја бодова), медицинско-здравствену процену и безбедоносну процену;
 3. за раднo местo под редним бројем 3 обухвата просек оцена са последњег нивоа школовања које је прописано за пријем на радно место (40% од укупног броја бодова), психолошку процену кандидата (30% од укупног броја бодова) и разговор са кандидатом (30% од укупног броја бодова), медицинско-здравствену процену и безбедоносну процену;
 4. за радно место под редним бројем 4 обухвата просек оцена са последњег нивоа школовања које је прописано за пријем на радно место (40% од укупног броја бодова), психолошку процену кандидата (30% од укупног броја бодова) и разговор са кандидатом (30% од укупног броја бодова), медицинско-здравствену процену и безбедоносну процену.
 
Тест знања и вештина састојаће се из два дела, стручног и информатичког. Тестови су састављени од питања која се решавају заокруживањем једног или више понуђених одговора. Провера знања и способности вреднује се тако што се одређује проценат тачних одговора. Кандидати са више од 50% тачних одговора могу да учествују у даљем току изборног поступка. Конкурсна комисија саставља тест знања најраније 24 часа пре почетка провере, који се чува у одвојеној запечаћеној коверти.
 
Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на радним местима за која конкуришу биће упућени на психолошку процену капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се путем стандардизованих тестова.
 
О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета кандидати ће бити благовремено обавештени телефонским путем на бројеве телефона које су навели у својим пријавама или писаним путем на адресе наведене у пријави.
 
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују у овој фази изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.
 
Са кандидатима који задовоље процену психолошких капацитета биће организован разговор. О датуму, времену и месту обављања разговора кандидати ће бити обавештени писаним путем на адресе наведене у пријави или телефонским путем на бројеве телефона које су навели у својим пријавама.
 
Кандидати који се не одазову позиву да учествују у овој фази изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.
 
За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову писану сагласност, биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
 
Кандидати који уђу у најужи избор пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о здравственој способности за рад на радним местима на која су конкурисали.
 
Место рада:
– на редном броју 1, 2, 3 и 4 је Београд.
 
III Рок за подношење пријаве на јавни конкурс: 30 (тридесет) дана и почиње да тече наредног дана од дана када је јавни конкурс оглашен у магазину „Одбрана”.
 
IV Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:
 Информације о конкурсу могу се добити на телефон 011/3205-007 или 011/3205-167, на сајту Војногеографског института www.vgi.mod.gov.rs и слањем е-mail на адресу vgi@vs.rs . 
V Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:
Поштом на адресу: Војногеографски институт, Мије Ковачевића 5, 11000 Београд, са назнаком „за јавни конкурс”. Лична достава пријава може се извршити у деловодству Војногеографског института, Мије Ковачевића 5, Београд.
VI Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
Уз пријаву (која је обавезна) у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контак телефон, мејл адреса, редни број радног места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и следеће:
 
За сва радна места:
 
 • оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање или занимање;
 • оригинал или оверена копија сведочанства за сваки разред захтеване школе – за радна места за које је прописан 3. степен стручне спреме;
 • оригинал или оверена копија сведочанства за сваки разред захтеване школе – за радна места за које је прописан 4. степен стручне спреме;
 • оригинал или оверена копија сведочанства за сваки разред захтеване школе - за радна места за које је прописан 5. степен стручне спреме;
 • уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
 • извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац – не старије од шест месеци);
 • уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци);
 • уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест месеци (не старије од шест месеци);
 • уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
Сви докази прилажу се у оргиналу или у фотокопији коју је оверио јавни бележник. Изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао.
 
Напомена:
 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве, уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене решењем.
 
Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци Србије при избору за пријем у службу у својству цивилног лица на служби у Војсци Србије додатно се вреднује чињеница да је кандидат супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије, дете палог борца, супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања и супружник, односно члан породице професионалног војног лица.
 
Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време траје шест месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану накнаду без отказа.
 
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.
 
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016 и 95/18- аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
 
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на веб-страници Министарства одбране Републике Србије. Потписану изјаву неопходно је доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
 
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из суда и МУП-а да се против лица не води кривични поступак, односно да лице није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање шест месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
Кандидати који конкуришу за више формацијских места подносе појединачне пријаве за свако формацијско место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.
 
Лице које је већ запослено у Министарству одбране и Војсци Србије, а које се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању на радно место, односно формацијско место у организационој јединици у којој ради или решење да је нераспоређено.