Фотограметријски премер
Фотограметријски премер је основна метода прикупљања података о простору у ВГИ. Процес прикупљања је у потпуности дигитализован. Ради израде топографске карте размера 1:25.000 IV издања (ТК25/IV), прикупљање података се врши у геопросторној бази података применом метода 2Д и 3Д дигиталне фотограметријске реституције.

Осим тога, ВГИ израђује дигиталне моделе висина различитих резолуција и намена. Један о коначних производа је и дигитални ортофото за територију Републике Србије. Дигитални ортофото се израђујe на основу снимака изворног аерофотограметријског снимања, сателитских снимака и других извора.