srpska latinica   |   english   |
Војногеографски институт ВГИ Vojnogeografski institut
 
Адреса: ул. Мије Ковачевића 5, 11000 Београд,     тел: +381 11 3205 007,     факс: +381 11 3205 350,     e-mail: vgi@vs.rs  
Vojnogeografski institut

30.12.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу члана 76. Закона о научноистраживачкој делатности Републике Србије (''Службени гласник РС'' бр. 110/05, 50/06 – испр, 18/10 122/15), члана 21. Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача („Службени гласник РС“ број 24/16), члана 14. Правилника о поступку за стицање научних, истраживачких и стручних звања у Војногеографском институту („Службени војни лист“ број 15/16), и члана 18. Статута Војногеографског института („Службени војни лист“ број 11/16), Научно веће Војногеографског института, доноси

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Да се Извештај о испуњености услова за избор у звање научни сарадник за кандидата мајора др Синише Дробњака ставља на увид јавности. Извештај је изложен у библиотеци Војногеографског института, где се може погледати сваким радним даном у периоду од 30.12. 2016. до 28.02.2017. године, од 07.00 до 15.00 часова.
Евентуалне примедбе на горе наведени извештај могу се доставити Научном већу Војногеографског института писаним путем од 01.03. до 03.03.2017. године.

ПРЕДСЕДНИК НАУЧНОГ ВЕЋА
доц. др Зоран Срдић,

 

 

Copyright © Војногеографски институт - сва права задржана